آزمایش آکوستیک Mat80
کاهش صدای کوبه ای وزن یافته بر اساس استاندارد ملی 2-8834 : 19db